ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากแพรก เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 4 พ.ย. 2556 ]