ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 10 ต.ค. 2556 ]