ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์วิธีการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 19 ก.ย. 2556 ]