ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 10 เม.ย. 2556 ]