ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงรักษาการใช้ทรัพย์สินอาคาร และสถานที่ [ 15 มิ.ย. 2552 ]