ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับบริการรถยนต์บรรทุกน้ำ [ 15 มิ.ย. 2552 ]