ประกาศ หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 21 พ.ค. 2552 ]