ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2553 [ 25 มี.ค. 2552 ]