สำรวจคนพิการที่ต้องการรถเข็นหรือรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ [ 23 ต.ค. 2553 ]

              

สำรวจคนพิการที่ต้องการรถเข็นหรือรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ


ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมุนษย์ว่า ได้มีนโยบายที่จะมอบรถเข็นและรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นหรือสามล้อโยกทุกคน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการเข้าถึงบริการและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

โดยการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ต้องการรถเข็นหรือสามล้อโยก ในเขตตำบลบางแขม เข้ามาแจ้งรายชื่อ ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ในวัน และ เวลา ราชการ ภายในวันที่ >๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อจักรีบรวบรวมรายชื่อส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดนครปฐม ดำเนินการต่อไป

โดยการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ต้องการรถเข็นหรือสามล้อโยก ในเขตตำบลบางแขม เข้ามาแจ้งรายชื่อ ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ในวัน และ เวลา ราชการ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อจักรีบรวบรวมรายชื่อส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดนครปฐม ดำเนินการต่อไป