Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]

งินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เร ...อ่านต่อ>>

  จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ.2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ต้องการแจ้งเหตุเพื่อรับความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ #สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองปากแพรก 034518484 ตลอด 24 ชั่วโมง [ 22 ส.ค. 2563 ]

ต้องการแจ้งเหตุเพื่อรับความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ #สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองปากแพรก 034518484 ตลอด 24 ชั่วโมง

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ การกำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ จากที่ได้มีการเลื่อนกำหนดวันจ่ายเบี้ย เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นั้น [ 10 ส.ค. 2563 ]

ในวันนี้ กรมบัญชีกลาง ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดวันจ่ายเบี้ย เป็นวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 16.00 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

...อ่านต่อ>>
  ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากแพรก [ 9 ก.ค. 2563 ]

การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร

ตามที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนดให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลของผ ...อ่านต่อ>>

  คู่มือการแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระบบองค์) ปค.๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองปากแพรก [ 19 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลปากแพรก [ 19 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 18 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 18 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 👉👉👉ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก หาก [ 29 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 29 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |