Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ [ 30 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปากแพรก [ 28 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี [ 7 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ [ 29 มี.ค. 2562 ]

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

...อ่านต่อ>>
  การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปากแพรก ภายใต้โครงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการปากแพรกใสสะอาดห่างไกลการทุจริต สำหรับเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก [ 11 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก โดยการให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดทำ ร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 20 มี.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับประชาคมตำบล โดยการเปิดอากสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณาการจัดทำ ร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ” [ 27 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากแพรก โดยมีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ” วันที่ 20 ธันวาคม 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  การประชุมประชาคมตำบล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ พิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ” วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก [ 31 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการผู้สูงวัย จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง [ 14 ม.ค. 2563 ]

กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการผู้สูงวัย จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง กิจกรรมหัวเราะบำบัดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายใจ กิจกรรมมอบใบปนะกาศเกียรติคุณ ภายใต้โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากแพรกและกิจกรรมหิ้วปิ่นโต มีการประกวดการแต่งกายแฟนซี อวยพรวันเกิด ...อ่านต่อ>>

  "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลปากแพรกได้จัดกิจกรรม
"วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2563
นำโดย นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรี ตำบลปากแพรก กล่าวนำสารของ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี) ความว่า " ...อ่านต่อ>>

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 3 ม.ค. 2563 ]

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศุกราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก

...อ่านต่อ>>
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 15 พ.ย. 2562 ]

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากแพรก เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

...อ่านต่อ>>
  โครงการบ้าน 60 หลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก [ 13 พ.ย. 2562 ]

โครงการบ้าน 60 หลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก เป็นโครงการฯที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลประชาชนที่ล่วงล้ำลำน้ำตามนโยบายรัฐบาล ที่เกิดจากความร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ ของภาครัฐ นำโดยผู้ว่าราชกาญจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ และชาวกาญจ ...อ่านต่อ>>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |