Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ 21 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน [ 24 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ [ 22 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรกจัดโครงการ วัยรุ่น วัยรุ่น วัยใส คิดหรือทำแบบไหนสู่ความสำเร็จ [ 19 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  ต้อนรับคณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.พญาแมน [ 17 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดซักซ้อมแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 16 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากแพรก [ 11 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเสริมสร้างและฝึกประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ [ 5 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  งานปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดกาญจนบุรี [ 4 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมภาษาเพื่อการสื่อสาร [ 31 ส.ค. 2557 ]

โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับการบริการเพื่อรองรับ AEC เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2557 ...อ่านต่อ>>
  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสมุนไพรบำบัดรักษาโรคต่อเนื่อง [ 26 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรกร่วมกันปลูกต้นไม้ [ 13 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรกเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรกดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ 13 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  ร่วมงานเปิดศูนย์สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ [ 7 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |