การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [2 มิ.ย. 2560]
การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น [2 มิ.ย. 2560]
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [2 มิ.ย. 2560]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [2 มิ.ย. 2560]
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [2 มิ.ย. 2560]
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [2 มิ.ย. 2560]
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [2 มิ.ย. 2560]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [2 มิ.ย. 2560]
การรับชำระภาษีป้าย [2 มิ.ย. 2560]
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2 มิ.ย. 2560]