ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปากแพรก

สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก - 10 หมู่ 10 กาญจนบุรี-ไทรโยค
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-511331-2 โทรสาร: 034-511331 ต่อ107
E-mail: pakpraek1@pakpraek.com


ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9


ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยควบคุมอาคาร
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  การตีความคณะกรรมการกฤษฎีกา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
    คำสั่งเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
     สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา
      สัญญาสัมปทานผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน
       มติคณะรัฐมนตรี
        มติที่ประชุมสภา
         ประกวดราคา/สอบราคา
         เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
          กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับจัดหาพัสดุ
           ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
            วิสัยทัศน์และพันธกิจ
             การบริหารงบประมาณแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีหน่วยงาน
              รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี