ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปากแพรก

สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก - 10 หมู่ 10 กาญจนบุรี-ไทรโยค
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-511331-2 โทรสาร: 034-511331 ต่อ107
E-mail: pakpraek1@pakpraek.com


ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9


ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยควบคุมอาคาร
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  การตีความคณะกรรมการกฤษฎีกา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คำสั่งเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
    สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา
     สัญญาสัมปทานผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน
      มติคณะรัฐมนตรี
       มติที่ประชุมสภา
       ประกวดราคา/สอบราคา
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน
       เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
        กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับจัดหาพัสดุ
         ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
          การบริหารงบประมาณแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีหน่วยงาน
           การบริหารงานบุคคล
           รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี