ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปากแพรก

สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก - 999 กาญจนบุรี-ไทรโยค
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 73220
โทรศัพท์ : 034-78687 โทรสาร: 034-78988
E-mail: info@pakpraek.com


ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9


คำสั่งเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา
สัญญาสัมปทานผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน
ประกวดราคา/สอบราคา
เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับจัดหาพัสดุ
การบริหารงบประมาณแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีหน่วยงาน
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี