ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปากแพรก

สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก - 10 หมู่ 10 กาญจนบุรี-ไทรโยค
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-511331-2 โทรสาร: 034-511331 ต่อ107
E-mail: pakpraek1@pakpraek.com

สถิติผู้เข้าชมศูนย์ข้อมูลฯ :

ดัชนีรวม

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์อิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารมาตรา 9

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา ๙


ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9


มาตรา ๙ (๑) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๙ (๓)แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา ๙ (๓) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๙ (๗) มติที่ประชุมสภา
มาตรา ๙ (๘) ๒.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน/งบรายรับ/งบรายจ่าย
มาตรา ๙ (๘) ๑.ประกวดราคา/สอบราคา
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล