ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปากแพรก

สำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก - 10 หมู่ 10 กาญจนบุรี-ไทรโยค
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-511331-2 โทรสาร: 034-511331 ต่อ107
E-mail: pakpraek1@pakpraek.com


ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9


แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
มติที่ประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน/งบรายรับ/งบรายจ่าย
ประกวดราคา/สอบราคา
มติคณะรัฐมนตรี
  เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
   กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับจัดหาพัสดุ
    รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
    รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น
    การบริหารงานบุคคล
    รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล