ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปากแพรก

มาตรา ๙ ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน นโยบาย วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
  วิสัยทัศน์การพัฒนา
  “ปากแพรกเป็นเมืองน่าอยู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้
  ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
   

  พันธกิจ
  1) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  2) การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
  3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น
  5) การพัฒนาระบบผังเมือง จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  6) การจัดระเบียบสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
   

  เป้าประสงค์
  1) ตำบลปากแพรกเป็นตำบลที่น่าอยู่ มีความสะอาด ปลอดภัย คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
  2) ตำบลปากแพรกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี  สร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้จากการค้าขาย สินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว
  3) ตำบลปากแพรกเป็นตำบลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการขอประชาชนได้อย่างแท้จริง
  4) ตำบลปากแพรกเป็นตำบลที่มีชุมชนเข้มแข็ง  คนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีวินัยในการดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น 
  5) ประชาชนในตำบลปากแพรกดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พึ่งพาตนเอง   มีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม

   

   

   

   

   

 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก

   

                      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้

                     แนวทางการพัฒนา

                     1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

                     1.2 การจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

                     1.3 การสาธารณสุขและอนามัยชุมชน

                     1.4 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                     1.5 การกีฬาและนันทนาการ

                     1.6 ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

                      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                     แนวทางการพัฒนา

                     2.1 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

                     2.2 การคมนาคมและทางระบายน้ำ

                     2.3 การพัฒนาระบบผังเมือง

   

                      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                      แนวทางการพัฒนา

                     3.1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความคู่คุณธรรม

                     3.2 พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

                     3.3 ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

                     3.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม รู้รักสามัคคีของประชาชน

                     3.5 พัฒนาองค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

                     3.6 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

                     3.7 ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เผยแพร่  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานและภารกิจของเทศบาล

                     3.8 กระบวนการติดตามและประเมินผล

   

                      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                     แนวทางการพัฒนา

                     4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

                               4.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ

                               4.1.2 สร้างงานพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

                               4.1.3 ส่งเสริมการตลาด

                     4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                               4.2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                               4.2.2 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

   

   

                      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

                     แนวทางการพัฒนา

                      5.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ

                     5.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

                     5.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

                      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

                     แนวทางการพัฒนา

                     6.1 การรักษาความสงบเรียบร้อย  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                     6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                     6.3 การจัดการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์

                     6.4 การพัฒนาระบบการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยภายในท้องถิ่น

   

                      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     แนวทางการพัฒนา

                     7.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟู  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ประจำท้องถิ่น

                     7.2 การฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวิถีชีวิตความเป็นไทย

                     7.3 การจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น