Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image

 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • คู่มือการแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์
 • การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปากแพรก ภายใต้โครงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลปากแพรก
 • ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองปากแพรก
 
คู่มือการแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์   - 3 ก.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปากแพรก ภายใต้โครงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   - 22 มิ.ย. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลปากแพรก   - 19 มิ.ย. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และก่อสร้างประตูทางเข้าออกอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารใหม่) ม.10 ต.ปากแพรก   26 มิ.ย. 2563    อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิดจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณห้วยน้ำใส-เขาเม็งพัฒนาซอย 1 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.13 ต.ปากแพรก   26 มิ.ย. 2563    อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลี่ยงเมืองซอย 1 หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก   25 มิ.ย. 2563    อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหัวนาบนซอย 7 หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก   23 มิ.ย. 2563    อ่านต่อ
ร่างประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ 98/09 เชื่อมถนนห้วยน้ำใส-เขาเม็งค์พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 13 ต.ปากแพรก   19 มิ.ย. 2563    อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบปะมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายรับจริง ก.ค.61
รายรับจริง มิ.ย.61
รายรับจริง พ.ค.61
งบรับจ่ายประจำปี2561
 
 
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีป้าย [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
 
 
Viagra Online Versand Info StevLYMN
โดย  Stevunfaic วันที่ 22 เม.ย. 2563 15:06:42 [ 0 / 30 ]
การเดินทางยุคใหม่
โดย  หมูป่าน วันที่ 9 ม.ค. 2563 11:46:41 [ 0 / 101 ]
การเดินทางยุคใหม่
โดย  ออม วันที่ 9 ม.ค. 2563 11:46:14 [ 0 / 68 ]
ความรู้นอกระบบ
โดย  โตยะ วันที่ 9 ม.ค. 2563 11:45:54 [ 0 / 144 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
ทป3 ช่วงที่2 แนะนำร้านอาหาร ณัฐธยาน์ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
สงกรานต์บ้านเรา ออเจ้ารื่นเริง ตอนที่ 1
ที่นี่...ปากแพรก อบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ที่นี่...ปากแพรก ตอน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561