Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image

 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี
 • ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากแพรก
 • คู่มือการแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์
 • การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองปากแพรก ภายใต้โครงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี   - 31 ก.ค. 2563

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 09.09 น. ที่บริเ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากแพรก - 9 ก.ค. 2563

การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร

..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
คู่มือการแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ - 3 ก.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบเานเลขที่ 98/09 เชื่อมถนนห้วยน้ำใส-เขาเม็งพัฒนาซอย 1 หมู่ที่ 13 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   21 ก.ค. 2563    อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป่ายุบซอย 12 เชื่อมป่ายุบซอย 12/1,12/2 และ 12/3 หมู่ที่ 6 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   21 ก.ค. 2563    อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และก่อสร้างประตูทางเข้าออกอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารใหม่) ม.10 ต.ปากแพรก   26 มิ.ย. 2563    อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิดจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณห้วยน้ำใส-เขาเม็งพัฒนาซอย 1 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.13 ต.ปากแพรก   26 มิ.ย. 2563    อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองปากแพรก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลี่ยงเมืองซอย 1 หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก   25 มิ.ย. 2563    อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบปะมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายรับจริง ก.ค.61
รายรับจริง มิ.ย.61
รายรับจริง พ.ค.61
งบรับจ่ายประจำปี2561
 
 
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีป้าย [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
 
 
สอบถามรับโอนย้ายไหมครับ
โดย  พิพัฒน์ ขาวประเสริฐ วันที่ 15 มิ.ย. 2557 10:51:17 [ 0 / 1513 ]
ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.” วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 (2 วัน) พิษณุโลก
โดย  yotathai วันที่ 4 มิ.ย. 2557 09:45:00 [ 0 / 1637 ]
ไม่เข้าใจ
โดย  นาวี มีดี วันที่ 9 พ.ค. 2557 15:59:26 [ 0 / 1691 ]
ขอเชิญสมัครอบรม "กฏหมายควบคุมอาคาร " วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557(3 วัน) พระนครศรีอยุธยา
โดย  yotathaicenter วันที่ 6 พ.ค. 2557 09:32:17 [ 0 / 1091 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
ทป3 ช่วงที่2 แนะนำร้านอาหาร ณัฐธยาน์ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
สงกรานต์บ้านเรา ออเจ้ารื่นเริง ตอนที่ 1
ที่นี่...ปากแพรก อบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ที่นี่...ปากแพรก ตอน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561