• โครงการสร้างความรัก เปิดดวงตา
  • จัดอบรมให้ความรู้ อสม.ด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ กระเป๋าเยี่ยมบ้าน และความรู้ต่างๆ
  • โครงการอุ่นใจ ใกล้บ้าน
โครงการสร้างความรัก เปิดดวงตา - 12 พ.ค. 2554

..

จัดอบรมให้ความรู้ อสม.ด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ กระเป๋าเยี่ยมบ้าน และความรู้ต่างๆ - 12 พ.ค. 2554

..

โครงการอุ่นใจ ใกล้บ้าน - 12 พ.ค. 2552

..

อ่านข่าวทั้งหมด....
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากแพรก ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 29 ส.ค. 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากแพรก ครั้งที่ 2 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556 29 ส.ค. 2556
1 |
 
รายงานงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากแพรก

 
 
-   -
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ที่ปรึกษา
-   -
สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ที่ปรึกษา
นายปราโมทย์   อุ่นจิตสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก
ประธานกรรมการ
นายฉลาด   ศรีทองอินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นายสวรรค์   ดาวเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นางสารภี    ภุมรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากแพรก
กรรมการ
นางสาววารุนันท์    ชุนฟุ้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากแพรก
กรรมการ
นางอารีย์   บัวหลวง
หัวหน้าสถานีอนามัยปากแพรก
กรรมการ
นายนเรนทร   มังกะโรทัย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นางภูวนีย์   ทับมะลิผล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นายสมบัติ   จิตรธรรม
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายพล   เหมือนแดง
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายอำนาจ   สังข์ทอง
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายณัฏฐพล   ภู่ทองชิน
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นางนัยนา   ตันมั่นคง
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายจิรศักดิ์   พรหมชนะ
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการและเลขานุการ
 
ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ระเบียบการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุน

ระเบียบการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสำนักงาน

 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จังหวัดราชบุรี  
  กระทรวงสาธารณสุข  
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด  
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ