กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก
 
   
กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
   
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปากแพรก
 
   
ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลปากแพรก
 
   
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำตำบลปากแพรก
 
   
ชมรมกลุ่มสตรีตำบลปากแพรก
 
   
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเนียนนา
 
   
จิรภาจิวเวลรี่
 
   
กลุ่มหมูเส้นคุ้มทรัพย์
 
   
กลุ่มแม่บ้านพรมเช็ดเท้า