Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  ประวัติความเป็นมา
  ตราสัญลักษณ์
  สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ
  หมู่บ้านและประชากร
  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน
  มวลชนจัดตั้งและศักยภาพของ เทศบาล
 
  - ตำบลปากแพรกจัดตั้งเป็นตำบล  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 

- สภาตำบลปากแพรก  ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มีผลบังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2538

- สภาตำบลปากแพรก ในฐานะสภาตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร   ส่วนตำบล พ.ศ.2537  ได้รับการพิจารณาประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกาศจัดตั้งโดยอาศัยหลักเกณฑ์  รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท (มาตรา 10) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539

- องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลปากแพรก โดยอาศัยอำนาจ     ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546    และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

- คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้ปรับขนาดเทศบาลตำบลปากแพรกเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง