Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
     
  สภาเทศบาลตำบลปากแพรก
  นายกเทศมนตรี
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
 
  กองสวัสดิการและสังคม  
  (1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
     
  เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     
  (2) แบ่งส่วนราชการภายในกองสวัสดิการและสังคม ดังนี้  
  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  
  1) งานพัฒนาชุมชน  
  2) งานธุรการ  
     
 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

 
  1) งานสังคมสงเคราะห์  
  2) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
     
     
  - ดูโครงสร้าง กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลปากแพรก ที่นี่ -