Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
     
  สภาเทศบาลตำบลปากแพรก
  นายกเทศมนตรี
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
 
  กองช่าง  
  แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน  ดังนี้  
     
  (1) งานแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  งานออกแบบคำนวณ  การวางโครงการ การก่อสร้าง การตรวจสอบแบบแปลน การให้คำปรึกษาแนะนำ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  การสำรวจหาข้อมูล การออกแบบ  การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย  การประมาณราคา การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  แหล่งน้ำ  อาคาร  ในด้านวิศวกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
     
  (2) งานควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดผังเมืองรวม   ผังเมืองเฉพาะ  การพัฒนา ปรับปรุงชุมชน  การควบคุมแนวถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน์ การสำรวจข้อมูลผังเมือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม การวิเคราะห์วิจัยผังเมือง สิ่งแวดล้อม การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
     
 

(3) งานสาธารณูปโภคและงานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานประสานกิจการประปา  งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานระบายน้ำ  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 
     
  (4) งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานเอกสาร  งานการตรวจสอบเอกสาร  ดูแลจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
     
  - ดูโครงสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปากแพรก ที่นี่ -