Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  ประวัติความเป็นมา
  ตราสัญลักษณ์
  สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ
  หมู่บ้านและประชากร
  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน
  มวลชนจัดตั้งและศักยภาพของ เทศบาล
 
  ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
  ถนน  
  - ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  จำนวน  2  สาย  
 

- สภาพถนน         ลาดยาง  จำนวน  2  สาย  ระยะทาง  6  กิโลเมตร

 
  - ถนนของท้องถิ่น  จำนวน   111  สาย  
 

- สภาพถนน      คอนกรีต  จำนวน  22  สาย  ระยะทาง  14.59  กิโลเมตร
                        ลาดยาง  จำนวน  65  สาย  ระยะทาง  39.50  กิโลเมตร
                         ลูกรัง     จำนวน  24  สาย  ระยะทาง  30.25  กิโลเมตร

 
     
  ประปา  
  - ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา       จำนวน  7,500  หลังคาเรือน
- หน่วยงานเจ้าของ   กิจการประปาของส่วนท้องถิ่น  -  แห่ง  ประปาภูมิภาค  1 แห่ง
                            ประปาหมู่บ้าน    14  แห่ง
- แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา  คือ       ( ¤  ) แหล่งน้ำใต้ดิน        (   ) แหล่งน้ำผิวดิน
- มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่      ( ¤ ) ไม่มี                        (   ) มี  (ระบุ)
 
     
  ไฟฟ้า  
 

- มีไฟฟ้าใช้        จำนวน 3,590  ครัวเรือน   
- ไม่มีไฟฟ้าใช้    จำนวน    509  ครัวเรือน 
- ไม่ระบุข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในหมู่ 6 บ้านป่ายุบ  ซึ่งมีจำนวน 275 ครัวเรือน  

 
     
  แหล่งน้ำ  
  ลำห้วย  3  แห่ง
สระน้ำ  -  แห่ง
หนองน้ำ  -  แห่ง           
บ่อน้ำตื่น  - แห่ง
ลำคลอง  -  แห่ง            
บ่อน้ำบาดาล   -  แห่ง
บึง  - แห่ง         
อ่างเก็บน้ำ  - แห่ง
แม่น้ำ   1   แห่ง                      
ฝาย  3  แห่ง
เหมือง  1  แห่ง              
อื่น ๆ (ระบุ)  -  แห่ง
 
     
  การระบายน้ำ  
  - จำนวนราง/ท่อระบายน้ำ  8  แห่ง  รวมระยะทาง   4.1  กิโลเมตร
- ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำทั้งสองด้านของถนน  จำนวน  3   สาย 
- ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำด้านเดียว  จำนวน  4  สาย 
- ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้ำ      จำนวน   72  สาย             
- บริเวณที่น้ำท่วมถึง 13  แห่ง
- ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด   7  วัน  ประมาณช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.
- สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก  เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีทางระบายน้ำ
 
     
 

เทศบาาลได้มีการทำความสะอาดราง/ท่อระบายน้ำ
(   ) ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป                  ( ¤ ) ปีละ 2 ครั้ง                         (   ) ปีละ 1 ครั้ง
(   ) 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง                      (   ) อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………

 
     
  การใช้ที่ดิน  
  เทศบาลตำบลปากแพรก มีพื้นที่ทั้งหมด     47.8   ตารางกิโลเมตร  จำแนกการใช้ที่ดินดังนี้ - ที่อยู่อาศัย  จำนวน   9.56   ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  20  เปอร์เซ็นต์
- ที่ตั้งส่วนราชการ  จำนวน    2.39   ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น   5  เปอร์เซ็นต์
- สวนสาธารณะและนันทนาการ  จำนวน   0.48   ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  1  เปอร์เซ็นต์
- พื้นที่อุตสาหกรรม  จำนวน   0.48  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  1  เปอร์เซ็นต์
- พื้นที่เกษตรกรรม  จำนวน   7.17   ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  15  เปอร์เซ็นต์
- พื้นที่พาณิชยกรรม  จำนวน  -  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น   -   เปอร์เซ็นต์
- พื้นที่ว่างเปล่า  จำนวน  27.72  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  58  เปอร์เซ็นต์