Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  ประวัติความเป็นมา
  ตราสัญลักษณ์
  สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ
  หมู่บ้านและประชากร
  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน
  มวลชนจัดตั้งและศักยภาพของ เทศบาล
 
     
  ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลปากแพรก  
     
 

สถานศึกษา

จำนวนครู
(คน)

จำนวนนักเรียน
(คน)

1.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทศบาลตำบลปากแพรก,บ้านลุ่มดงกระเบา)

4

101

2.    โรงเรียนบ้านหัวนา

10

150

3.    โรงเรียนบ้านวังสารภี

11

209

4.    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

13

196

5.    โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

69

1,495

6.    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

3

58

 
     
 

ข้อมูลเพื่อการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนโดยแยกกลุ่มอายุ

 
     
 

ช่วงอายุ

จำนวน (คน)

แนวทางการพัฒนา

เด็กแรกเกิด – 2 ขวบ

685

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

3 – 4 ขวบ

515

- จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอ

4 – 5 ขวบ

268

- จัดการศึกษาระดับอนุบาล

6 – 12 ขวบ

2,259

- จัดการศึกษาระดับประถม (รับถ่ายโอนภารกิจ)

13 – 15 ปี

1,095

- มัธยมศึกษาตอนต้น

16 – 18 ปี

1,153

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

19 – 22 ปี

1,338

- ปริญญาตรี

23 – 59 ปี

12,560

- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

60 ปีขึ้นไป

1,964

-การพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
- การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ยากไร้

15 - 25 ปี

3,837

- ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมเยาวชน/จัดตั้งศูนย์เยาวชน/
  พัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ/แก้ไขปัญหาเด็กเยาวชน

 
     
  ข้อมูลระดับการศึกษาของประชาชนในตำบลปากแพรก  
     
 

ระดับการศึกษา

จำนวน

รวม
(คน)

ชาย

หญิง

ก่อนประถมศึกษา

402

345

747

ประถมศึกษา

973

837

1,810

มัธยมตอนต้น

543

493

1,035

มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.ปกศ.)

384

372

756

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.ปกศ.สูง,ปวท.)

150

154

304

ปริญญาตรี

270

306

576

สูงกว่าปริญญาตรี

24

29

53

รวม

2,745

2,536

5,281