Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  ประวัติความเป็นมา
  ตราสัญลักษณ์
  สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ
  หมู่บ้านและประชากร
  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน
  มวลชนจัดตั้งและศักยภาพของ เทศบาล
 
  สภาพทางสังคม  
  สถานพักผ่อนหย่อนใจ  
  - สนามกีฬาท้องถิ่น   6  แห่ง 
- สวนสาธารณะ  2  แห่ง
- สนามกีฬาเอกชน  1 แห่ง 
- (สระว่ายน้ำ)    สวนสุขภาพ  -   แห่ง
- อื่น ๆ (ระบุ)  - แห่ง 
 
     
  สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
  -สถานพยาบาลในพื้นที่  
 
จำนวนสถานีอนามัย 1 แห่ง
จำนวนเจ้าหน้าที่ 5 คน
 
     
 

- แพทย์แผนไทย  ทั้งสิ้น 5  คน   เป็นชาย 1 คน    หญิง 4 คน

 
 

- ข้อมูลการเจ็บป่วย

 
 
การเจ็บป่วย ชาย หญิง รวม
รอบปีที่แล้วมีราษฎรได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน 144 75 219
ได้รับอุบัติภัย 27 6 33
รวม 171 81 252
 
     
  -พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย  
 

 ชื่อหมู่บ้าน

พฤติกรรมด้านสุขภาพ

ผู้ติดยาเสพติด

ผู้ออกกำลังกาย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1.  บ้านลิ้นช้าง

12

1

295

301

2.  บ้านเขาแหลม

5

-

284

296

3.  บ้านทุ่งนา

9

-

945

978

4.  บ้านวังสารภี

1

-

781

802

5.  บ้านหัวนาบน

6

-

607

515

6.  บ้านป่ายุบ

4

-

484

425

7.  บ้านเขาเม็งค์

4

-

219

199

8.  บ้านห้วยน้ำใส

17

3

474

459

9.  บ้านเขาตอง

5

-

838

808

10.  บ้านหัวนาล่าง

18

-

873

894

11.  บ้านพุรางคนิมิตร

9

1

501

472

12.  บ้านลุ่มดงกระเบา

13

-

564

546

13.  บ้านเขาเม็งพัฒนา

4

1

171

161

รวมทั้งหมด

113

13,892

 
     
  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
  วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย  โดยมีวิธี จัดเก็บเอง  
- ปริมาณขยะมูลฝอย   30  ตัน/วัน
- รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาดความจุ   12   ลูกบาศก์หลา  จำนวน  3  คัน
- รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย   -  คัน 
- ถังรองรับขยะมูลฝอย  1,500  ใบ

พนักงานเก็บและขนขยะมูลฝอย  15  คน
มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย  - ไร่  (ร่วมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)  มีเตาเผาขยะมูลฝอย   -  เตา
รถยนต์เก็บและขนส่งปฏิกูล   -   คัน
สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล   -  แห่ง  มีถังเก็บรวมทั้งสิ้น  -  ถัง
 
     
  การเก็บค่าธรรมเนียม  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
  1)  หลังคาเรือน   20  บาท/เดือน
2)  ร้านค้า  35 บาท/เดือน
3)  โรงงานอุตสาหกรรม   600  บาท/เดือน
4)  อื่น ๆ (ระบุ)   -  บาท/เดือน
 
     
     
  สภาพทางเศรษฐกิจ  
  ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  
 

          อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านอันดับที่ 1 คือ รับจ้างทั่วไป  จำนวน 2,088 ครัวเรือน รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1,279 ครัวเรือน  และ ค้าขาย 1,169 ครัวเรือน

 
     
  ด้านเกษตรกรรม  
  - พื้นที่ทำนา   458   ไร่  ผลผลิต   625 กก./ไร่
- พื้นที่ทำสวน   1,848  ไร่
 
  พืชสวนที่สำคัญ  ได้แก่  
 
1. มะม่วง จำนวน     225  ไร่  ผลผลิต    2,300 กก./ไร่
2. มะพร้าว   จำนวน     320  ไร่  ผลผลิต  52,000 กก./ไร่
3. ขนุน  จำนวน  1,268  ไร่  ผลผลิต  10,000 กก./ไร่
 
     
  พื้นที่ทำไร่ประมาณ  1,095  ไร่  
 

พืชไร่ที่สำคัญ  ได้แก่

 
 
1. มันสำปะหลัง จำนวน     143  ไร่  ผลผลิต    3,200 กก./ไร่
2. ข้าวโพดหวาน   จำนวน      50  ไร่  ผลผลิต  1,200 กก./ไร่
3. อ้อย  จำนวน  332   ไร่  ผลผลิต  10,000 กก./ไร่
 
     
  ปศุสัตว์  
 

จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ

 
 

โค  1,367  ตัว                กระบือ  4  ตัว                สุกร  536  ตัว
เป็ด  1,035 ตัว               ไก่  21,652  ตัว              อื่น ๆ (ระบุ)   -  ตัว

 
     
  อุตสาหกรรม  
  - จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่……-…...แห่ง  (มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป  หรือมีทรัพย์สินเกินกว่า  50 ล้านบาทขึ้นไป)  
  - จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง……8……แห่ง  (มีคนงานตั้งแต่  10-49  คนขึ้นไป หรือมีทรัพย์สินเกินกว่า  10-50 ล้านบาทขึ้นไป)  
  - จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก…..….1……แห่ง  (มีคนงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือมีทรัพย์สินเกินกว่า  1 ล้านบาทขึ้นไป)  
     
  การพาณิชย์  
  ธนาคาร……………-..………..แห่ง 
สถานีบริการน้ำมัน……2………แห่ง
บริษัท………………15..……..แห่ง 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า..-...แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด.……3………แห่ง 
ตลาดสด…….……-…..………แห่ง
ร้านค้าต่าง ๆ……76........…….แห่ง 
โรงฆ่าสัตว์…….…1..…………แห่ง
 
     
  สถานบริการ  
  - โรงแรม  2  แห่ง
- ร้านอาหาร  7  แห่ง