Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  ประวัติความเป็นมา
  ตราสัญลักษณ์
  สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ
  หมู่บ้านและประชากร
  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน
  มวลชนจัดตั้งและศักยภาพของ เทศบาล
 
   
     
 

คำอธิบายการกำหนดรูปแบบเครื่องหมายตราสัญญาลักษณ์
เทศบาลตำบลปากแพรก  จังหวัดกาญจนบุรี

 
     
 

          เครื่องหมายตราสัญญลักษณ์ของเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะดังนี้

 
  1. ดวงตราสัญญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายรูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5 เซนติเมตร  
     
  2. ด้านบนมีข้อความว่า “เทศบาลตำบลปากแพรก”
   ด้านล่างมีข้อความว่า “จังหวัดกาญจนบุรี”
 
     
  3. ดวงตราสัญญาลักษณ์มีรูป หัวจักรรถไฟและขบวนรถไฟ ผืนดิน ภูเขาและแม่น้ำ มีความหมายดังนี้  
     
  หัวจักรรถไฟและขบวนรถไฟ  
     
 

ในแง่ประวัติศาสตร์ เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของตำบลปากแพรก นับเป็นตำบลเก่าแก่ตามประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ทำให้ทั่วโลกรำลึกถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ตำบลปากแพรก เป็นที่ตั้งของกองทัพญี่ปุ่น โดยกองกำลังบูรพาได้นำเชลยศึกทำการสร้างทางรถไฟสายมรณะและตั้งสถานีรถไฟชื่อว่าสถานีปากแพรก ตามชื่อเมืองปากแพรกในขณะนั้น

ในแง่ความหมายของสัญญลักษณ์ หัวจักรรถไฟและขบวนรถไฟ เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่หัวรถไฟเปรียบเสมือนผู้นำ หากองค์การหรือเทศบาลมีผู้นำที่ดี มีความรู้ ความสามารถเป็นคนดี ก็จะนำขบวนรถไฟซึ่งเปรียบเสมือนเทศบาลตำบลปากแพรกสู่ความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุข การทำงานของหัวรถจักรรถไฟและขบวนรถไฟมีฟันเฟืองต่าง ๆ มากมายเปรียบเสมือนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนขบวนรถไฟ นั่นคือ การบริหารงานของเทศบาลตำบลปากแพรกอย่างบูรณาการจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตำบลปากแพรก

 
     
  ผืนดิน ภูเขา และแม่น้ำ  
  แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปากแพรกซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ ภูเขา แม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่ม มีความหลากหลายของทรัพยากร มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะมีแม่น้ำสายสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแควใหญ่ ไหลมารวมกันบริเวณหน้าเมืองกาญจนบุรี เรียกว่า แม่น้ำแม่กลอง